Ga naar inhoud
Terug naar overzicht

10 nieuwe Stralis 460 pk. LNG! voor de Mendy-groep

10 nieuwe Stralis 460 pk. LNG! voor de Mendy-groep

Op Solutrans blijft de Mendy-groep, winnaar van een recente aanbesteding van Michelin, investeren in duurzaam transport, met 10 nieuwe Stralis Natural Power 460 pk. LNG!

Als pionier in het gebruik en de exploitatie van aardgasvoertuigen heeft de MENDY-groep 10 Stralis NP 460 met dubbel LNG-tanks besteld, nadat het bedrijf een aanbesteding van Michelin had gewonnen. Deze voertuigen vullen het voertuigpark aan dat bestaat uit een dertigtal IVECO's op LNG en CNG, die al in gebruik zijn in Frankrijk en Spanje. Deze voertuigen worden de derde generatie IVECO vrachtwagens op aardgas van het bedrijf.

Groot-Bijgaarden, 30 november 2017

Met een voertuigpark dat voortaan een dertigtal IVECO Stralis op aardgas omvat, vernieuwt de MENDY-groep haar vertrouwen in IVECO en bevestigt ze opnieuw haar leiderspositie op het vlak van innovatie en duurzaam transport. Deze voertuigen zijn uitgerust met de laatste generatie van de IVECO Cursor 13-motor van 460 pk. Ze staan garant voor performant en schoon wegtransport dat voldoet aan de PIEK-geluidsnorm, met een ongekende waarde van minder dan 71 dB.

Dankzij hun dubbele tank kunnen de nieuwe Stralis Natural Power op LNG tot 1600 km perfect autonoom afleggen, waarbij de uitstoot van partikels met 99% en die van NOx met 60% wordt verminderd ten opzichte van de Euro VI-grenswaarden. Ten opzichte van een Euro VI dieselvoertuig liggen de CO2-emissies 10 % lager, en zelfs 95% als biomethaan wordt gebruikt.

Met de opening in oktober 2014 van het eerste Franse LNG/CNG-station Gaz Natural Fenosa in Castets-des-Landes en de creatie van het Belharra-aanbod, bewees de groep zijn wil om marktleider en wegbereider te worden in de ontwikkeling van een milieuvriendelijk voertuigpark. Met de aankoop van deze 10 nieuwe Stralis NP 460, die geëxploiteerd zullen worden voor rekening van Michelin, maar ook van bedrijven als ITM en Egger, garandeert de MENDY-groep een milieuvriendelijke ondersteuning van al haar klanten.

"We hebben voor de nieuwe Stralis NP 460 LNG gekozen, omdat dat het enige voertuig op de markt is dat hoogstaande motorprestaties biedt, een ongeëvenaarde actieradius heeft en aanzienlijk lagere verbruikswaarden – en dus CO2-emissies – laat optekenen. Het is vandaag de enige vrachtwagen die ons een beheersing van onze kosten en veelzijdige gebruiksmogelijkheden kan garanderen, en tegelijk een antwoord biedt op de vraagstukken rond duurzame ontwikkeling, een vereiste van de tijdsgeest en onze klanten", aldus Patrick Mendy, CEO van de groep, en hij gaat verder: "Met hun gerobotiseerde versnellingsbak van de recentste generatie, hun ruime en rijkelijk uitgeruste cabine en hun stille werking zijn al mijn bestuurders er enthousiast over."

Als lid van het Franse Agentschap voor Milieu en Energiebeheer (ADEME) sinds 2009 en houder van het label 'Objectif CO2' sinds 2016 maakt de MENDY-groep deel uit van de eerste veertien bedrijven met een label in Frankrijk. Patrick Mendy, CEO van de groep, is eveneens lid en Voorzitter van de Groupement Flo. Met meer dan honderd gemotoriseerde voertuigen, waarvan een dertigtal IVECO aardgasvrachtwagens, is de groep al vele jaren trouw aan het merk. Dit vertrouwen wordt trouwens versterkt door de kwaliteit van de aftersales service en de commerciële ondersteuning die geboden wordt door IVECO concessiehouder Bayonne van de Parot VI-groep.
Bijschrift foto's:

1) (Van links naar rechts) Thierry Kilidjean, Gedelegeerd Directeur-Generaal IVECO Frankrijk, Christian Seillier, Secretaris-Generaal van de Groupement Flo, Patrick Mendy, CEO van de Mendy-groep, Pierre Lahutte, President van het merk IVECO en Joao Lopes, Adjunct-Directeur van de Mendy-groep in de IVECO-stand op Solutrans

2) (Van links naar rechts) Gedelegeerd Directeur-Generaal IVECO Frankrijk, Patrick Mendy, CEO van de Mendy-groep en Pierre Lahutte, President van het merk IVECO.

 

 

 

A Solutrans, le Groupe Mendy, vainqueur d’un récent appel d’offre Michelin, continue d’investir pour un transport durable avec 10 nouveaux Stralis Natural Power 460 ch. LNG !

Pionniers dans l’utilisation et l’exploitation de véhicules au gaz naturel, le Groupe MENDY a pris commande de 10 Stralis NP 460 avec double réservoir LNG, après avoir remporté un appel d’offre lancé par Michelin. Ces véhicules viennent compléter la flotte composée d’une trentaine d’IVECO fonctionnant au LNG et au CNG déjà en exploitation en France et en Espagne. Ces véhicules marqueront la troisième génération de camions au gaz naturel IVECO de l’entreprise.

Grand-Bigard, le 30 novembre 2017

Avec désormais un parc total d’une trentaine de Stralis IVECO alimentés au gaz naturel, le Groupe MENDY renouvelle sa confiance en IVECO et conforte une nouvelle fois sa place de leader dans l’innovation et le transport durable. Dotés du moteur de dernière génération IVECO Cursor 13 de 460 ch, ces nouveaux véhicules assureront un transport routier performant, propre et respectant la norme anti-bruit PIEK avec un niveau record de moins 71 dB.

Grâce à leur double-réservoir, les nouveaux Stralis Natural Power alimentés au LNG pourront parcourir jusqu’à 1 600 kilomètres en parfaite autonomie, tout en diminuant par rapport aux limites Euro VI, les rejets de particules de 99% et les rejets de NOx de 60%. Par rapport à un véhicule diesel Euro VI, les rejets de CO2 sont réduits de 10%, valeur qui atteint 95% dans le cas de l’utilisation du biométhane.

Avec l’ouverture en octobre 2014 de la première station LNG/CNG française Gaz Natural Fenosa à Castets-des-Landes et la création de l’offre Belharra, le groupe prouvait sa volonté d’être leader et précurseur dans le développement d’une flotte respectueuse de l’environnement. En acquérant ces 10 nouveaux Stralis NP 460, qui seront exploités pour le compte de Michelin, mais aussi de sociétés comme ITM et Egger, le Groupe MENDY garantit un accompagnement écoresponsable à l’ensemble de ses clients.

« Nous avons choisi le Nouveau Stralis NP 460 LNG car c’est le seul véhicule sur le marché à même d’offrir les plus hautes performances moteur, une autonomie record et des gains de consommation  - et donc d’émission de CO2 - substantiels. C’est à ce jour le seul camion en mesure de nous garantir la maitrise de nos coûts et une grande polyvalence d’exploitation tout en répondant aux enjeux du développement durable qu’exigent l’époque et nos clients », déclare Patrick Mendy, Président Directeur Général du groupe, et d’ajouter : « Avec leur boite robotisée de dernière génération, leur cabine spacieuse et super équipée et leur silence de fonctionnement, ils font l’unanimité parmi mes chauffeurs ».

Adhérant à la « Charte CO2 » de l’ADEME depuis 2009, et détenteurs du « Label Objectif CO2 » depuis 2016, le Groupe MENDY fait partie des quatorze premières entreprises labellisées en France. Patrick Mendy, Président Directeur Général du groupe, est également adhérant et Président du Groupement Flo. Avec plus d’une centaine de véhicules moteurs, dont une trentaine au gaz naturel IVECO, le groupe est fidèle à la marque depuis de nombreuses années. Cette confiance se veut d’ailleurs renforcée par la qualité du service après-vente et de l’accompagnement commercial fourni par le concessionnaire IVECO Bayonne du groupe Parot VI.

Légendes photos :

3) (De gauche à droite) Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO France, Christian Seillier, Secrétaire Général du Groupement Flo, Patrick Mendy, Président Directeur Général du Groupe éponyme, Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO et Joao Lopes, Directeur Adjoint du Groupe Mendy sur le stand IVECO à Solutrans

4) (De gauche à droite) Thierry Kilidjean, Directeur Général Délégué IVECO France, Patrick Mendy, Président Directeur Général du Groupe éponyme et Pierre Lahutte, Président de la marque IVECO.